30 May 2024
“ก้าวสู่โลกยุคใหม่ด้วยหัวใจซื่อสัตย์” (Shaping the landscape with moral and ethics)
“ก้าวสู่โลกยุคใหม่ด้วยหัวใจซื่อสัตย์” (Shaping the landscape with moral and ethics)
Governance Movementum
link icon


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่โลกยุคใหม่ด้วยหัวใจซื่อสัตย์” (Shaping the landscape with moral and ethics) ณ โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (THAI CG Fund) โดยในงานมีทั้งการเปิดให้เยาวชนได้มีพื้นที่ส่งเสียงสะท้อนมุมมองต่อความสำคัญของความซื่อสัตย์อย่างช่วง Youth Talk การมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา มีเวทีเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ และยังมีห้องย่อยถึง 5 ห้องที่มีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป ได้แก่ 

ห้องที่ 1 Youth Talk “เมล็ดพันธุ์ใหม่ หัวใจซื่อสัตย์” และการนําเสนอคลิปวิดีโอ “เยาวชนคนกล้า ต่อต้านทุจริต”

ห้องที่ 2 ถอดบทเรียนการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์เหล่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ! 

ห้องที่ 3 การนําเสนอกลไกสําคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาประสบความสําเร็จได้อย่างยั่งยืน 

ห้องที่ 4 การนําเสนอเครื่องมือร้อยพลังการศึกษา 

และห้องที่ 5 การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และ

สถานศึกษาต้นแบบคุณธรรม 30 แห่งของโรงเรียนปลายทางนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมฟัง 1 ใน 5 ห้องย่อยที่เรียกได้ว่าน่าประทับใจ มีความหลากหลายของไอเดีย และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจของผู้จัดทำอย่างถึงที่สุด นั่นก็คือห้องย่อยที่ 2 การถอดบทเรียนการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์ของสถานศึกษาจากตัวแทนโรงเรียนกว่า 7 แห่งนั่นเอง ซึ่งตลอดการบอกเล่าเรื่องราวโครงงานที่พวกเขาได้ทำเพื่อเป็นการยกระดับการสอดแทรกคุณธรรมความซื่อสัตย์สู่สถานศึกษานั้น เปี่ยมไปด้วยสีสันและเทคนิคการเล่าเรื่องที่แสนแพรวพราวจากเหล่าเยาวชนที่น่าประทับใจ มีทั้งการแสดงบทบาทสมมติและบอกเล่าด้วยกลอน หรือแม้กระทั่งการนำเอาผลงานที่เกิดขึ้นจริงจากการทำโครงงานมาให้ผู้ฟังได้ลิ้มรสแล้วเฉลยในภายหลังจนเรียกเสียงชมได้อย่างไม่ขาดสาย


นอกจากเทคนิคการนำเสนอที่น่าประทับใจแล้ว รูปแบบโครงงานที่ทั้ง 7 โรงเรียนได้ทำก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะมีทั้งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทำละครจากโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของความซื่อสัตย์ต่อผู้ชม และเรียนรู้เรื่องคุณธรรมผ่านเนื้อหาของละครที่ตนแสดงไปด้วยในตัว การตั้งศูนย์เพื่อนเตือนเพื่อนที่เป็นหนึ่งในกระบวนการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนภายใต้โครงงาน Stop bullying อย่านะ อย่าแกล้งกัน ของคณะกรรมการนักเรียนจากโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา และยังมีโครงงานของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ที่มีความท้าทายเนื่องจากมีนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษเรียนรวมด้วย ดังนั้นครูผู้จัดทำโครงงานจึงตั้งใจใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะนักเรียนอาจเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ไม่ง่ายนัก โดยครูได้นำเอาทฤษฎีของอัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) มาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ด้วยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ โครงงานส่วนใหญ่เริ่มต้นจากตัวเยาวชนเอง กล่าวคือ พวกเขาเห็นปัญหาและมีความตั้งใจที่จะแก้ไข ไม่นิ่งเฉยและไม่มองว่าเป็นเรื่องปกติที่ควรปล่อยผ่านจึงได้ร่วมกันลงมือทำและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งจากครูและโรงเรียนจนก่อให้เกิดเป็นโครงงานเหล่านี้ขึ้นมา ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีว่าต่อจากนี้เราจะเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตที่จะร่วมสร้างสังคมดีต่อไปอีกนับร้อยนับพันคน


ขอขอบคุณรูปจาก โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ 


AUTHOR
THAI CG Fund
THAI CG Fund
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันอย่างทันสมัย
PHOTOGRAPHER
สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง