18 Dec 2023
เปิดยุทธศาสตร์รีคอฟ พ.ศ. 2566-2571 เดินหน้าสร้างป่าชุมชนเพื่อสังคมอย่างเป็นองค์รวม
เปิดยุทธศาสตร์รีคอฟ พ.ศ. 2566-2571 เดินหน้าสร้างป่าชุมชนเพื่อสังคมอย่างเป็นองค์รวม
CG Movementum
link icon

📌Movementum

.

เปิดยุทธศาสตร์รีคอฟ พ.ศ. 2566-2571 เดินหน้าสร้างป่าชุมชนเพื่อสังคมอย่างเป็นองค์รวม

.

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า ประเทศไทย หรือ RECOFTC ได้ประกาศยุทธศาสตร์ 5 ปี สำหรับการดำเนินงานในปี 2567-2566 โดยยุทธศาสตร์ใหม่ยังคงมีพันธกิจดังเดิม ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพ สิทธิ และธรรมาภิบาล เพื่อให้คนในท้องถิ่นสามารถรักษาและได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมจากภูมิทัศน์ป่าไม้ที่ยั่งยืน ในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมป่าไม้, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ตัวแทนจากมูลนิธิสืบ นาคาเสถียร, นักวิชาการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นภาคีสำคัญของ RECOFTC

.

ยุทธศาสตร์ปี 2567-2571 ของ RECOFTC

RECOFTC ได้วางยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานภายในปี 2567-2571 ดังนี้

1️⃣สร้างบทบาทของภูมิทัศน์ป่าไม้ในการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ

2️⃣เสริมสร้างสิทธิและธรรมาภิบาลที่มีความครอบคลุม

3️⃣สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ป่าไม้

4️⃣มีเงินทุนเพื่องานด้านภูมิทัศน์ป่าไม้ที่ยั่งยืน

5️⃣สร้างผลงานเพื่อเป็นหลักฐานเผยแพร่

6️⃣สร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในประเด็นด้านภูมิทัศน์ป่าไม้

.

เป้าหมายของ RECOFTC

🌳เพิ่มความสามารถในการปรับตัวละบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและวิกฤตด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

🏳️‍🌈ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความครอบคลุมทางสังคม

⚖️เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเคารพสิทธิ

💰เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน

.

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยในฐานะภาคีและผู้ให้ทุนสนับสนุนการทำงานของรีคอฟเพื่อการพัฒนาป่าชุมชน ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อก้าวต่อไปที่สำคัญและน่าจับตามองของรีคอฟ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์และเป้าหมายในด้านธรรมาภิบาลและความครอบคลุมทางสังคมที่รีคอฟพยายามจะส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้ว ผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของรีคอฟยังสะท้อนให้เห็นถึงกลไกของชุมชน อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความมีส่วนร่วม และมีบทบาทอย่างมากต่อการขับเคลื่อนให้เกิดป่าชุมชนอย่างแท้จริง กองทุนฯ จึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นแผนการทำงานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพของรีคอฟ

.

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/recoftcinThailand

.

#THAICGFund #ANTICORRUPTIONAWARDS #ธรรมาภิบาล #SocialDriven #SocialVenture #นักสร้างสังคม #ESG #ESGinvestment #ลงทุนเพื่อความยั่งยืน #governanceGrowth #GovGrowth #โอกาสที่ยั่งยืน


AUTHOR
Yanika (Nanko)
Yanika (Nanko)
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันอย่างทันสมัย
PHOTOGRAPHER
Thai CG Fund
Thai CG Fund
สร้างพื้นที่แห่งความเป็นไปได้ผ่านทุนสนับสนุนและเครือข่ายการทำงาน